Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:25

Karta obstarávania #2740/2018-220
Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS

Informácie

ID zákazky
1518
Názov predmetu
Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS
Číslo spisu
2740/2018-220
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
16 464,22 EUR
Hlavný CPV
50324200-4 - Preventívna údržba
Doplňujúci CPV
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72253200-5 - Systémové podporné služby
31440000-2 - Batérie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnúť pravidelné ročné kompletné profylaktické prehliadky (ďalej len „prehliadky“) existujúcich zdrojov nepretržitého napájania (tzv. UPS) typu GE Digital Energy sitepro S6 40 kVA v počte 1 ks (ďalej len „UPS typ 1“) a NEWAVE Powerscale 10 kVA v počte 2 ks (ďalej len „UPS typ 2“ a ďalej spolu len „UPS“) počas 4 rokov a dodanie a výmena batérií pre UPS typ 1 v počte 31 ks a UPS typ 2 v počte 192 ks podľa technickej špecifikácie. Batérie požadujeme nové, nepoužívané, nepoškodené, v originálnych neporušených obaloch výrobcu vrátane štandardného príslušenstva. Batérie nesmú byť recyklované, repasované, renovované.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2018 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Görögová
kristina.gorogova@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty