Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2021 01:43

Karta obstarávania #MT22021
Nákup IKT pre implementáciu a používanie IoT platformy

Informácie

ID zákazky
15305
Názov predmetu
Nákup IKT pre implementáciu a používanie IoT platformy
Číslo spisu
MT22021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
48820000-2 - Servery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás úctivo dovoľujeme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky na nákup servera potrebného na implementáciu a používanie IoT platformy.

Za týmto účelom je nižšie dostupný dokumenty tvoriaci opis predmetu zákazky, v ktorom sú popísané technické požiadavky na server. Nákup servera a implementácia IoT Platformy predstavuje realizáciu projektu s názvom: Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom, ktorý je spolufinancovaný z OPII výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP Moderné technológie.

Vašu informatívnu cenovú ponuku nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) alebo na e-mailovú adresu turcanova@apuen.sk vo formáte pdf (podpísaná cenová ponuka s vyplnenou technickou špecifikáciou ponúknutého servera) a súčasne vo formáte xls pre overenie správnosti matematických prepočtov, a to najneskôr do stredy 27.10.2021 do 15:00 hod.

Doručené indikatívne cenové ponuky sú nezáväzné, ich cieľom je zistiť aktuálne trhové ceny predmetu zákazky.

V prípade ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Účelom prieskumu trhu je získanie indikatívnych cenových ponúk na nákup servera potrebného pre implementáciu a používanie IoT Platformy pre mesto Žiar nad Hronom.
Výsledkom prieskumu trhu nebude zadanie zákazky (nejde o prieskum trhu realizovaný postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní).

Termíny

Lehota na predkladanie
27.10.2021 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.10.2021 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty