Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 11:52

Karta obstarávania #2982/2021
Nákup IoT Platformy

Informácie

ID zákazky
15484
Názov predmetu
Nákup IoT Platformy
Číslo spisu
2982/2021
Číslo z vestníka VO
53562 - MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 213-562350
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
144 310,00 EUR
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ požaduje analytickú a integračnú platformu, ktorá umožní na spoločnom základe analyzovať a integrovať dátové zdroje rôzneho typu, ktoré sú spracovávané prostredníctvom integrovaného softvérového vybavenia s možnosťou jeho rozširovania. Zároveň bude spracovávať a vizualizovať zbierané mestské/regionálne údaje tak, aby poskytovali prehľady v reálnom čase. Z týchto dôvodov, vnímajúc možnosti voľby dodávateľov pôsobiacich v danom segmente, sa verejný obstarávateľ rozhodol súťažiť zákazku ako komplexnú službu, kedy jeden dodávateľ ako zmluvný partner bude zabezpečovať dodanie celej IoT platformy.
Zadávanie zákazky tohto charakteru je bežné v podmienkach Slovenskej republiky ako celok.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Mesto Žiar nad Hronom aktuálne realizuje projekt Moderné technológie SMART CITY Žiar nad Hronom.
Predmetom tejto zákazky je dodanie IoT Platformy, ktorá bude zbierať a vyhodnocovať dáta v oblasti:
- regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov;
- manažment statickej dopravy;
- lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota,
vibrácie a pod.);
- energetická efektívnosť;
- zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu,
zvukov a pod.);
- tvorba, resp. manažment verejných politík.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty