Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 10:33

Karta obstarávania #OB21OZN055
SÍDLO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV

Informácie

ID zákazky
16162
Názov predmetu
SÍDLO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV
Číslo spisu
OB21OZN055
Číslo z vestníka VO
59983 - MNA
Číslo z vestníka EU
2021/S 252-671373
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
79 331,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ )
› je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok (ĎALŠÍ POSTUP).

Predmetom súťaže návrhov je
› v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády.
› v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.

Miesto (riešené územie):
› Okres: Bratislava I., Obec: Bratislava – m.č. STARÉ MESTO, Katastrálne územie: Staré Mesto
› Zoznam parciel: 7760/2, 7760/3.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú
› 800 tis. € bez DPH.

Termíny

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 1. KOLO
21.02.2022 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
22.02.2022 00:15:00
Lehota na predkladanie ponúk - 2. KOLO
09.05.2022 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
10.05.2022 00:00:05

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Úrad na ochranu oznamovateľov
Adresa
Námestie slobody 29
Bratislava
81106, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20910

Dokumenty