Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 03:54

Karta obstarávania #40915/2021
Parkovací dom na Ulici generála Goliána v Trnave /Modulárna parkovacia plocha/

Informácie

ID zákazky
16559
Názov predmetu
Parkovací dom na Ulici generála Goliána v Trnave /Modulárna parkovacia plocha/
Číslo spisu
40915/2021
Číslo z vestníka VO
59331-mdp
Číslo z vestníka EU
2021-OJS247-651895-sk
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 036 950,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
zmysle §28 ods. 2 – zdôvodnenie o nerozdelení zákazky na časti - Verejný obstarávateľ nerozdelil predmetnú zákazku „Parkovací dom na Ulici generála Goliána v Trnave /Modulárna parkovacia plocha/” na časti z dôvodu koordinácie postupov, náväznosti a prepojenosti podkladov, časovej postupnosti a následnej realizácie jedným zhotoviteľom resp. skupinou zhotoviteľov, keďže sa jedná o zákazku na kľúč.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom plnenia je dodanie kompletnej „stavby na kľúč“ „Parkovací dom na Ulici generála Goliána v Trnave /Modulárna parkovacia plocha/“, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, vrátane zabezpečenia kompletnej projektovej dokumentácie stavby potrebnej k realizácii predmetnej stavby. Požiadavkou je to, aby víťazný uchádzač – dodávateľ stavby vo vlastnej réžii zabezpečil spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je oprávnená na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 alebo §5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného subjektu a dôkazy o ekvivalencii predloženého dokladu v zahraničí k oprávneniu na výkon tejto činnosti. Rovnako tak zhotoviteľ vo vlastnej réžii zabezpečí inžiniersku činnosť (všetky doklady, dokumenty, vyjadrenia a pod.), ktorej výsledkom bude právoplatné územné rozhodnutie a právoplatné stavebné povolenie, na základe ktorého bude zhotoviteľ realizovať stavbu. Ďalšie informácie sú uvedené v podkladoch zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

V rámci súťažného dialógu uchádzač predloží predbežnú cenu za riešenie, t. j. za plnenie predmetu zákazky. Vyhodnotenie zákazky bude realizované v zmysle kritérií, uvedených v informatívnom dokumente.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty