Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.12.2022 01:59

Karta obstarávania #NKP2021-113
Digitalizácia vstupu na Zberný dvor

Informácie

ID zákazky
16633
Názov predmetu
Digitalizácia vstupu na Zberný dvor
Číslo spisu
NKP2021-113
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
30213200-7 - Tabletový počítač
48820000-2 - Servery
51612000-5 - Inštalácia zariadení na spracovanie informácií
51611100-9 - Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia systému na evidenciu vstupu osôb na Zberný dvor. Pričom systém sa skladá z back-end infraštruktúry / softvéru poskytujúci požadované funkcionality a prácu s kamerovým systémom a logiku, front-end web aplikácie ako užívateľského rozhrania a aplikácie pre tablet. Dodanie hardvéru zabezpečenie konfiguračných prác a inštalácie, vrátane zabezpečenia servisnej podpory a zaškolenia .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.01.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty