Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:10

Karta obstarávania #057/2021/VO-§117
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
16803
Názov predmetu
Kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
057/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
90400000-1 - Kanalizačné služby
Doplňujúci CPV
90640000-5 - Služby na čistenie a vyprázdňovanie vpustov
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú kanalizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 24 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
verejneobstaravanie@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty