Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:40

Karta obstarávania #2021-86
Nakladanie s nebezpečným odpadom

Informácie

ID zákazky
17083
Názov predmetu
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Číslo spisu
2021-86
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je odber, odvoz, zneškodnenie, resp. zhodnotenie nebezpečného odpadu resp. spálením v spaľovni nebezpečného odpadu, alebo iným spôsobom v súlade so Zákonom o odpadoch, príslušnými predpismi, najmä vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle opisu predmetu zákazky a rámcovej dohody a jej príloh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty