Stav: Zrušená

Serverový čas: 12.04.2024 22:54

Karta obstarávania #OVO/3594/2022
PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena

Informácie

ID zákazky
17726
Názov predmetu
PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena
Číslo spisu
OVO/3594/2022
Číslo z vestníka VO
14607 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
683 631,30 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45212221-1 - Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
45112720-8 - Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii stavby s názvom PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena, spracovanej spoločnosťou SIMANEK s.r.o. Bratislava.
Riešené územie bicyklovej dráhy pumptrack sa nachádza v intraviláne, na ulici Ludvika van Beethovena Trnava. Na mieste sa momentálne nachádza existujúca bikrosová dráha, ktorá bude nahradená novým pumptrackom. Zámerom je vybudovať Detský okruh, Veľký kombinačný pumptrack, 3m široký bikros, Dlhá závodná trať ako kombinácia bikros a pumptrack, Jumpline – séria ľahších skokov za sebou na učenie pre začiatočníkov, Skill park na trénovanie zručnosti.
Podrobnejšie, viď projektová dokumentácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.03.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty