Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:34

Karta obstarávania #3576/2022
Verejné osvetlenie – spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke (v úseku od ul. Mikovíniho po ul. Hraničná)

Informácie

ID zákazky
17761
Názov predmetu
Verejné osvetlenie – spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke (v úseku od ul. Mikovíniho po ul. Hraničná)
Číslo spisu
3576/2022
Číslo z vestníka VO
14458 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
108 424,28 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45316110-9 - Inštalovanie osvetlenia ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia chodníka v úseku od ul. Mikovíniho po ul. Hraničná podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval Ing. Igor Ševčík v 07/2020. Všetky potrebné technické informácie sú uvedené v predmetnej projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.03.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty