Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 23:47

Karta obstarávania #OB21ZLN072
REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A LETNÝCH KÚPALÍSK V ŽILINE

Informácie

ID zákazky
18511
Názov predmetu
REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE A LETNÝCH KÚPALÍSK V ŽILINE
Číslo spisu
OB21ZLN072
Číslo z vestníka EU
TED98/2022-054554
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
207 250,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je:
› urbanisticko–architektonicko–krajinárske riešenie revitalizácie a dostavby areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení a podľa vymedzenia územia týmito súťažnými podmienkami.
o V urbanistickom riešení súťažného návrhu je potrebné vychádzať z návrhu požadovaných funkcií a ich väzieb na existujúce funkcie, stavby a vybavenosť, ktoré je potrebné rešpektovať.
o V Územnom pláne mesta Žilina je tento priestor určený pre zmiešanú funkciu občianskej vybavenosti športu a rekreácie. Zároveň je v záväzných častiach ÚPN-M požadované: „Architektonické riešenie Krytej plavárne musí preukázať výsledok architektonickej súťaže.“
Predmetom súťaže návrhov je z pohľadu kôl
› v 1. kole prezentácia urbanistického riešenia celého areálu
- hmotové riešenie jestvujúceho objektu, rozsah búrania a jeho možnej dostavby,
- dispozično-prevádzkové riešenie.
› v 2. kole sa detailnejšie rozpracuje návrh z 1. kola so zameraním na
› dostavbu tréningového bazéna + wellness a sauny + letný vstup.

Poznámka

Predpokladaná hodnota zákazky („PHZ“)
› bola určená v € bez DPH, v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO
a) pre rozsah tejto súťaže uvedený v bode a) 207 250 € a pozostáva z:
1. PHZ nasledujúcej zákazky po súťaži, ktorá sa bude zadávať v rámci priameho rokovacieho konania s víťazným účastníkom súťaže návrhov v zmysle § 81 písm. h) ZVO, táto hodnota je 167 250 € a
2. zo sumy určenej na ceny a odmeny spolu 40 000 €.
b) pre komplexnú dostavbu celého areálu uvedenú v bode b) 617 550 € (z toho PHZ nasledujúcej zákazky 577 550 € vrátane bodu a).

Termíny

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 1. KOLO
06.07.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2022 12:05:00
LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV - 2. KOLO
19.10.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.10.2022 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žilina
Adresa
Námestie obetí komunizmu 1
Žilina
01131, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8155

Dokumenty