Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 03:33

Karta DNS #MAR 3/2022
DNS: Záhradná a špeciálna motorová technika, osobné automobily

Informácie

ID zákazky
18523
Názov predmetu
DNS: Záhradná a špeciálna motorová technika, osobné automobily
Číslo spisu
MAR 3/2022
Číslo z vestníka VO
067/2022 16222 - WYT
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
210 000,00 EUR
Hlavný CPV
34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely
Doplňujúci CPV
34311110-4 - Zážihové motory
16311000-8 - Kosačky trávnikov
34220000-5 - Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
34110000-1 - Osobné automobily
34311120-7 - Vznetové motory
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradnej a špeciálnej motorovej techniky a osobných automobilov v objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa záhradnej techniky, špeciálnej motorovej techniky a osobných automobilov. V rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky.

DNS je zriadený na dobu trvania max. 3 roky (36 mesiacov).
Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti (*v zmysle časti B. týchto podkladov – text priamo do SP), aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 25.4.2022.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
21.04.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
21.04.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
21.04.2025 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Zákazky