Stav: Zrušená

Serverový čas: 10.12.2022 00:24

Karta obstarávania #4/2022/LD
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár

Informácie

ID zákazky
20187
Názov predmetu
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Číslo spisu
4/2022/LD
Číslo z vestníka VO
20228 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 073-194507
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
126 067,67 EUR
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45237000-7 - Stavebné práce na stavbe javísk
39522130-7 - Tieniace plachty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty