Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 17:33

Karta obstarávania #S/21511/OVO/2018
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

Informácie

ID zákazky
2022
Názov predmetu
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
Číslo spisu VO
S/21511/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 242/2018 zo dňa 10.12.2018 pod zn. 17680-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 236-539009 zo dňa 07.12.2018
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 448 939,51 EUR
Hlavný CPV
33141625-7 - Diagnostické súpravy
Doplňujúci CPV
38434500-1 - Biochemické analyzátory
51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení
80531000-5 - Priemyselné a technické školenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Dodávky diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného biochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa. Dodávky diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného imunochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.01.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 556117112

Dokumenty