Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:27

Karta obstarávania #UtVO 36741/2018
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.

Informácie

ID zákazky
2041
Názov predmetu
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.
Číslo spisu VO
UtVO 36741/2018
Číslo z vestníka VO
17539-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
434 869,30 EUR
Hlavný CPV
45221113-7 - Stavebné práce na mostoch pre peších / IA27-7 - Obnova
Doplňujúci CPV
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
34993000-4 - Osvetlenie ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s
vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav.
Členenie stavby na stavebné objekty:
E.2 Tieniace konštrukcie
E.3 Verejné osvetlenie
E.4 Záhradná architektúra
E.5 Malá architektúra mobiliár
E.5 Malá architektúra
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2019 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.01.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty