Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:46

Karta obstarávania #37024/2018
Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového systému v TTIP - Trnava Industrial Park

Informácie

ID zákazky
2049
Názov predmetu
Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového systému v TTIP - Trnava Industrial Park
Číslo spisu VO
37024/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
128 880,00 EUR
Hlavný CPV
79713000-5 - Strážne služby
Doplňujúci CPV
79711000-1 - Monitorovanie poplachov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb (kód CPV 79713000-5 – strážne služby) a monitorovanie poplachového systému (kód CPV 79711000-1 - monitorovanie poplachov) v súlade so smernicou a jej dodatku pre výkon strážnej služby v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č. 5C v Trnave.
Strážna služba, monitorovanie poplachového systému v zmysle smernice a jej dodatku č. 1 pozostáva zo:
Zabezpečovania ochrany majetku a osôb
Času výkonu služby a počet bezpečnostných pracovníkov
Výstroj a výzbroj pri výkone strážnej služby
Oprávnenia a povinnosti bezpečnostných pracovníkov
Realizácie režimových opatrení
Ochrany pred požiarmi objektu
Obsluhy a využívania zabezpečovacích systémov
Obsluhy a sledovania poplachových systémov
Obchôdzkovej služby
Pohotovosti zásahových jednotiek

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty