Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:37

Karta obstarávania #4205/2018-260
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027

Informácie

ID zákazky
2137
Názov predmetu
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Číslo spisu
4205/2018-260
Číslo z vestníka EU
2018/S 244-558642
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
313 950,00 EUR
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021 – 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.01.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty