Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:52

Karta obstarávania #2022-64
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO

Informácie

ID zákazky
22370
Názov predmetu
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Číslo spisu
2022-64
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
44921210-7 - Vápno v prášku
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka presného množstva mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO do miesta určenia v závode ZEVO na obdobie 12 mesiacov. Predpokladané množstvo jednorazovo dodávaného mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO je 25 – 30 t. Vo výnimočných prípadoch (pred technologickou odstávkou) musí byť možnosť jednorazovej dodávky cca 10 ton CaO. Odhadované množstvo je 1 300 t za rok). Počet dodávok je raz za 7 – 10 dní, v závislosti na aktuálnej potreby prevádzky a množstva mletého bieleho (nehaseného) vápna - CaO v zásobníku u obstarávateľa.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
01.06.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty