Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:22

Karta obstarávania #84891/2022/164 -17/2022/VO-PPA
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly

Informácie

ID zákazky
22520
Názov predmetu
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly
Číslo spisu
84891/2022/164 -17/2022/VO-PPA
Číslo z vestníka VO
26499 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 091-249679
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
726 760,00 EUR
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34113000-2 - Vozidlá s náhonom štyroch kolies
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti, delenia predmetu zákazky na viaceré verejné obstarávania. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatok potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu. Položka v opise predmetu zákazky je účelovo aj funkčne rovnakého charakteru, ktorá sa da kvalifikovať ako motorové vozidlo, bežne dostupné na trhu a je dodávané subjektami v celom rozsahu. Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením zákazky, hospodárnosťou zákazky, komplikovanou koordináciou plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosťou čiastkových plnení a iné.
Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na viaceré verejné obstarávania, keďže sa jedna o dodanie uceleného celku.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly na mieste (Kategória N1).

Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1A súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podmienky predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2022 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.06.2022 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant

+421 918166047

Dokumenty