Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:48

Karta obstarávania #2022-9
Výmena skorodovaného potrubia pieskových filtrov A, B, C na CHÚV- realizácia.

Informácie

ID zákazky
23867
Názov predmetu
Výmena skorodovaného potrubia pieskových filtrov A, B, C na CHÚV- realizácia.
Číslo spisu
2022-9
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44162000-3 - Potrubné rozvody/siete
Doplňujúci CPV
44163000-0 - Rúrky a príslušenstvo (spojky)
44162100-4 - Pomocný materiál pre potrubia
44162200-5 - Rozvádzacie potrubia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky bude:
generačná výmena skorodovaného potrubia na pieskových filtroch A, B, C na Chemickej úpravni vody (ďalej len CHÚV) na ZEVO. Potrubný systém pieskových filtrov A,B,C (rok výroby
1975) bol nainštalovaný pri rekonštrukcii Spaľovne v roku 2001.
Technický stav v súčasnej dobe nezodpovedá platným technickým normám, potrubný systém je zastaralý, skorodovaný viď. Technická správa č. 25/21 Meranie hrúbok stien
pieskových filtrov A,B,C.
Výmenu skorodovaných potrubí pieskových filtrov A,B, C vody - realizáciu rieši projektová dokumentácia s prílohami:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia _Technická správa- (schéma potrubí, popis potrubí
pieskových filtrov + tzv. Zberné potrubie – Komora I a II = vstupné a výstupné potrubie
k/z jednotlivým pieskovým filtrom A,B,C).
Príloha č. 2 - (Výkaz a výmer)

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Technická správa

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
06.06.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty