Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.12.2022 02:06

Karta obstarávania #2022-51
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží

Informácie

ID zákazky
24375
Názov predmetu
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží
Číslo spisu
2022-51
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
164 000,00 EUR
Hlavný CPV
90000000-7 - Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je čistenie lapolov, žľabov, technologických, dažďových a splaškových kanalizácií, záchytných nádrží a montážnych jám. Zabezpečenie odvozu a nakladanie s odpadom, ktorý vzniká pri čistení lapolov a akumulačnej nádrže prečerpávacej stanice odpadových vôd. Zabezpečenie monitorovania kanalizácie prostredníctvom kamerového záznamu, pre zistenie možných vád, resp. znečistenia daného potrubia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty