Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.05.2019 18:12

Karta obstarávania #3189/2019-520
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk

Informácie

ID zákazky
2458
Názov predmetu
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk
Číslo spisu VO
3189/2019-520
Číslo z vestníka VO
5363 - MST Vestník č. 53/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 052-118896
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
388 640,00 EUR
Hlavný CPV
16700000-2 - Traktory/ťahače
Doplňujúci CPV
16300000-8 - Žacie mechanizmy
34223000-6 - Prívesy a návesy
16100000-6 - Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových univerzálnych kolesových traktorov na obhospodarovanie horských lúk s príslušenstvom (čelný nakladač, náves za traktor, mulčovač za UKT, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lis na výrobu balíkov sena a senáže, balička krmovín , kombinované lúčne brány, kartáčový zberač semien) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 10 l paliva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty