Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2021 23:48

Karta obstarávania #3051/2019-520
Horské kosačky

Informácie

ID zákazky
2463
Názov predmetu
Horské kosačky
Číslo spisu
3051/2019-520
Číslo z vestníka VO
5362-MST vestník č. 53/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 052-118900
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
307 500,00 EUR
Hlavný CPV
16310000-1 - Kosačky
Doplňujúci CPV
34223000-6 - Prívesy a návesy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových horských kosačiek s príslušenstvom v počte 2 ks (horská kosačka, čelný mulčovač, disková kosa, obracač-zhrňovač, lis na balíky, balička sena, náves za traktor) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 10 l paliva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Dokumenty