Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:25

Karta obstarávania #2021-96/III
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel DAF, MAN, RENAULT

Informácie

ID zákazky
25992
Názov predmetu
Servis podvozkov nákladných motorových vozidiel DAF, MAN, RENAULT
Číslo spisu
2021-96/III
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
134 000,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50112111-4 - Autoklampiarske služby
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
50116100-2 - Opravy elektrického systému
50116200-3 - Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí
50116300-4 - Opravy a údržba prevodoviek vozidiel
50116600-7 - Opravy a údržba štartérov
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlásil v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 047-122266 zo dňa 08.03.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2022 zo dňa 09.03.2022 pod značkou 15909 - MSS nadlimitnú zákazku s názvom „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel a prívesov vrátane dodania náhradných dielov“ rozdelenú na sedem častí podľa jednotlivých značiek vozidiel. Na časti zákazky „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – DAF“ a „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – RENAULT“ bola predložená jedna ponuka, pričom uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti a bol z oboch častí zákazky vylúčený. Na časť zákazky „Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – MAN“ nebola predložená žiadna ponuka.

Verejný obstarávateľ opätovne vyhlasuje zákazku na pôvodný predmet zákazky z dôvodu jej nezadania žiadnemu uchádzačovi, pričom prehodnotil pôvodne stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Zodpovedne pristúpil k rozhodnutiu uvedené časti zákazky spojiť do jednej, predovšetkým z pohľadu možnej realizovateľnosti predmetu zákazky jedným hospodárskym subjektom s ohľadom na ekonomický prínos verejného obstarávateľa (zníženie nákladov na samotnú administráciu plnenia viacerých zmlúv a eliminovanie možnej komplikovanej koordinácie plnenia zmlúv viacerými uchádzačmi) ako i zo strany uchádzača (rozsah zákazky), berúc do úvahy skutočnosť, že o jednotlivé časti zákazky potenciálny uchádzači z uvedeného trhového segmentu neprejavili záujem.

Vyššie uvedené skutočnosti považuje verejný obstarávateľ za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením EK 461/2010 autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg kategórie N3, N3G, ich servis (záručný a pozáručný), v zmysle kategorizácie vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Servisné služby sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, prípravy vozového parku na technickú kontrolu s cieľom úspešného vykonania technickej a emisnej kontroly.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.07.2022 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6823

Dokumenty