Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 19:07

Karta DNS #SE-VO2-2022/004200
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby

Informácie

ID zákazky
26269
Názov predmetu
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004200
Číslo z vestníka VO
157/2022 pod č.32126 - MUS z 13.07.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 132-376480 z 12.7.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 100 680,00 EUR
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude výber poskytovateľa na vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.
Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
09.08.2022 23:59:59
Plánované otváranie žiadostí
10.08.2022 08:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do zriadeného DNS
09.09.2026 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Roman Novosad
roman.novosad3@minv.sk
+421 250944527

Dokumenty

Zákazky