Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:35

Karta zákazky #CPPO-OPU-2024/000566
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Drienov, rekonštrukcia a prístavba objektu

Informácie

ID zákazky
52282
Názov predmetu
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- Drienov, rekonštrukcia a prístavba objektu
Číslo spisu
CPPO-OPU-2024/000566
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 398,10 EUR
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 516 hodín

Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.02.2024 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubomíra Šašalová
lubomira.sasalova@minv.sk
+421 961805416

Dokumenty