Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.05.2024 08:27

Karta zákazky #CPNR-OPU-2023/002871
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- KR PZ Nitra , Rázusova 7

Informácie

ID zákazky
51037
Názov predmetu
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby- KR PZ Nitra , Rázusova 7
Číslo spisu
CPNR-OPU-2023/002871
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 679,51 EUR
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 420 hodín

Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.01.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Matejovič
peter.matejovic@minv.sk
+421 961305443

Dokumenty