Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2022 03:37

Karta obstarávania #20/2022
Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov

Informácie

ID zákazky
27747
Názov predmetu
Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov
Číslo spisu
20/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
141 400,00 EUR
Hlavný CPV
33196200-2 - Prístroje pre invalidných občanov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa vykonať pre verejného obstarávateľa dielo „Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov“. Dodanie a montáž stoličkových výťahov sa bude realizovať v miestach plnenia uvedených v bode 6. tejto výzvy, ktoré sa zaväzuje dodávateľ vykonať pre verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmluvou o dielo a jej prílohami, ktoré sú jej neoddeliteľnú súčasťou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.07.2022 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty