Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:13

Karta obstarávania #2022-54
Aplikácia na preberanie stanovíšť a vykonávanie kontrol kvality a BOZP

Informácie

ID zákazky
28347
Názov predmetu
Aplikácia na preberanie stanovíšť a vykonávanie kontrol kvality a BOZP
Číslo spisu
2022-54
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
64 000,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je tvorba mobilnej aplikácie na technológii Microsoft Office 365 – PowerApps
alebo Biznis proces aplikácia na platforme Microsoft Framwork. Výsledkom implementácie
riešenia má byť nástroj na evidenciu existujúcich, nových stanovíšť a zberných miest (ďalej len
stanovište) a funkcie na vykonanie kontroly kvality alebo BOZP. Používaním tejto aplikácie sa má
docieliť aktuálny prehľadný zoznam/databáza stanovíšť odberu odpadu, ktorý bude obsahovať
potrebné informácie o danom mieste a záznamy o vykonaných kontrolách.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty