Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 12:27

Karta obstarávania #2022-47
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1, K2 v OLO a.s.

Informácie

ID zákazky
28690
Názov predmetu
Opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1, K2 v OLO a.s.
Číslo spisu
2022-47
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
475 000,00 EUR
Hlavný CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je vykonanie búrania a realizácia nových žiaruvzdorných monolitických
výmuroviek v kotloch K1, K2. Ďalej vykonanie opráv torkrétovaného žiarobetónu nad podávacími
stolmi, rekonštrukcia oboch bočných žiaruvzdorných pilierov nad škvarovou výsypkou a rekonštrukcia
hutných výmuroviek pod zavodňovacími komorami v oboch kotloch.
Súčasťou opisu predmetu zákazky je aj výkresová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu č. 1a) – 1g) tejto
Výzvy. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky súvisiace s opisom, vrátane podmienok plnenia, sa
nachádzajú v rámcovej zmluve dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty