Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 05:00

Karta obstarávania #09041/2022/ODDVO
"SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou"

Informácie

ID zákazky
29126
Názov predmetu
"SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou"
Číslo spisu
09041/2022/ODDVO
Číslo z vestníka VO
172/2022 pod číslom 35810 - WNT dňa 03.08.2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
159 505,92 EUR
Hlavný CPV
32321200-1 - Audiovizuálne zariadenia
Doplňujúci CPV
32350000-1 - Časti zvukových zariadení a videozariadení
32351000-8 - Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam
51313000-9 - Inštalácia zvukových zariadení
51314000-6 - Inštalácia videozariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka, montáž, sfunkčniť pre objednávateľa vybavenie auly audiovizuálnou technológiou, vrátane dopravy tovaru, zloženia, montáže s cieľom vzájomnej technickej komplexnej funkčnosti v súlade s projektovou dokumentáciou.

Dodanie tovaru - komponentov jednotlivých systémov je podmienené montážou a ukončením naprogramovaných systémov do jednotlivých funkčných celkov.

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách Výzvy na predkladanie ponúk, najmä v prílohe č. 1 a č. 5 zmluvy o dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 484325722

Dokumenty