Stav: Zrušená

Serverový čas: 27.11.2022 19:56

Karta obstarávania #SUSR_rozvoj registrov
Poskytovanie služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu

Informácie

ID zákazky
29397
Názov predmetu
Poskytovanie služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
Číslo spisu
SUSR_rozvoj registrov
Číslo z vestníka VO
176/2022 zn. 36713 - MSS
Číslo z vestníka EU
2022/S 151-432519
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 808 000,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72268000-1 - Dodávky softvéru
72310000-1 - Spracovanie údajov
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
48810000-9 - Informačné systémy
72240000-9 - Systémové analýzy a programovanie
72230000-6 - Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72212211-1 - Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem
72263000-6 - Implementácia softvéru
72254100-1 - Testovanie systémov
72265000-0 - Konfigurovanie softvéru
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie analytických, programátorských a ostatných služieb súvisiacich s rozvojom aplikácií diela "Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu" podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (ďalej len „služby rozvoja diela“), služieb zaškolenia zamestnancov verejného obstarávateľa k poskytnutým službám rozvoja diela, konzultácií k poskytnutým službám rozvoja diela, služieb úpravy aplikácií pre nové verzie operačných a databázových systémov a aplikačného softvéru k poskytnutým službám rozvoja diela, a služieb údržby a podpory prevádzky k poskytnutým službám rozvoja diela. Súčasťou zrealizovaných/požadovaných služieb rozvoja diela je aj aktualizácia príslušnej dokumentácie – používateľská, prevádzková a administrátorská. Ide najmä o nasledovné požiadavky:
• Zmeny diela vyplývajúce z legislatívnych zmien a zmien metodiky;
• Zmeny diela vyplývajúce z integrácie v rámci slovenského e-Governmentu;
• Zmeny diela vyplývajúce zo zmien v infraštruktúre a technológiách verejného obstarávateľa;
• Ostatné užívateľské zmeny diela vyplývajúce z prevádzky, požiadaviek užívateľov za účelom optimalizácie spracovania, resp. výkonu;
• Poskytovanie služieb v oblasti dátovej kvality;
• Poskytovanie konzultácií a školení.

Bližšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.10.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.10.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Adresa
Lamačská cesta 3/C
Bratislava 45
840 05, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Martišová
statistics@process-management.sk
+421 908564888
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/674

Dokumenty