Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:01

Karta zákazky #01/NLZ/2021 - DNS-001
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022

Informácie

ID zákazky
29571
Názov predmetu
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č.01/2022
Číslo spisu
01/NLZ/2021 - DNS-001
Číslo z vestníka VO
28604-MUS
Číslo z vestníka EU
2022/S 107-300117
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
151 070,00 EUR
Hlavný CPV
50324100-3 - Údržba systémov
Doplňujúci CPV
31625100-4 - Systémy na detekciu požiarov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a opravy automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ďalej aj „ASDS“ alebo „systém ASDS“) pre zariadenie "Fire Watch" pre tri oblasti nasadenia:
a) Vysoké Tatry,
b) Nízke Tatry,
c) Záhorie.
Stručný popis systému ASDS Fire Watch je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Súčasťou realizácie zákazky bude doprava do miesta inštalácie plnenia, kompletná konfigurácia servisovaných zariadení, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti v mieste plnenia, ako aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (napr. vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutne súvisiace s plnením predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky).
Inštalácia je možná iba certifikovaným partnerom výrobcu, pracovníkom dodávateľa s oprávnením, t.j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa pri nedodaní originál spotrebného materiálu v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty zákazky, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru.

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.08.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty