Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 14:27

Karta obstarávania #18/1701/2022
Farby, laky a príslušenstvo na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava - Petržalka

Informácie

ID zákazky
29947
Názov predmetu
Farby, laky a príslušenstvo na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava - Petržalka
Číslo spisu
18/1701/2022
Číslo z vestníka VO
37483-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
179 900,00 EUR
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Čiastkové nákupy čiastkové nákupy farieb, lakov a príslušenstva v zmysle jednotlivých objednávok. pre potreby opráv a údržieb budov patriacich MČ Bratislava-Petržalka

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 11:40:00
Plánované otváranie ponúk
26.08.2022 11:45:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 911294177

Dokumenty