Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.04.2024 00:55

Karta obstarávania #1/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Informácie

ID zákazky
29949
Názov predmetu
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Číslo spisu
1/JESS/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 099 133,33 EUR
Hlavný CPV
42993000-3 - Stroje pre chemický priemysel
Doplňujúci CPV
42120000-6 - Čerpadlá a kompresory
42510000-4 - Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71321000-4 - Inžinierske projektovanie mechanických a elektrických inštalácií budov
79421200-3 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.
Súčasťou predmetu zákazky nie sú stavebné práce potrebné pre inštaláciu navrhnutej technológie a ani dokumentácia pre stavebné povolenie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.09.2022 13:10:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Adresa
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Dokumenty