Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.11.2023 22:14

Karta obstarávania #2776/2022
Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice

Informácie

ID zákazky
30139
Názov predmetu
Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice
Číslo spisu
2776/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
221 250,31 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkového stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice, najmä však pri oprave káblových porúch, výmene káblových polí, výmene stožiarov a rozvádzačov verejného osvetlenia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty