Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 08:03

Karta obstarávania #24/2022/VM
Parkovisko Bazovského 2 - 10

Informácie

ID zákazky
30767
Názov predmetu
Parkovisko Bazovského 2 - 10
Číslo spisu
24/2022/VM
Číslo z vestníka VO
39849-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
97 733,08 EUR
Hlavný CPV
45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk
Doplňujúci CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Parkovisko Bazovského 2 - 10“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov a jej súčasťou je aj stavebno-technická dokumentácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2022 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty