Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2022 23:57

Karta zákazky #2022-141
Výzva č.6 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“

Informácie

ID zákazky
30887
Názov predmetu
Výzva č.6 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“
Číslo spisu
2022-141
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
245 500,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Doplňujúci CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček). Súčasťou predmetu zákazky je preprava a skládkovanie odpadu, vrátane všetkých súvisiacich služieb.
Podrobný popis predmetu zákazky opisuje Príloha č. 1 výzvy - Opis predmetu zákazky a Príloha č. 1 zmluvy - Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty