Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 20:43

Karta DNS #HaMi 75/2020
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)

Informácie

ID zákazky
9544
Názov predmetu
Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12 (škvara)
Číslo spisu
HaMi 75/2020
Číslo z vestníka VO
245/2020/43260-MUS
Číslo z vestníka EU
2020/S 225-554726
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
6 958 979,70 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Doplňujúci CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90513400-0 - Likvidácia popola
14630000-6 - Troska, škvara, železný odpad a šrot
14930000-9 - Popol a zvyšky s obsahom kovov
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín, ktorý vzniká v Zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO) Bratislava.
1. Popolček
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 07 – Tuhý odpad z čistenia plynov
Kategória odpadu – N, katalógové číslo odpadu : 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov.
2. Škvara
V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
Kód odpadu 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11
Kategória odpadu – O, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Predpokladané množstvá na 36 mesiacov :
1. Popolček 8 010,00 tony ( v predpokladanej hodnote 1 577 729,70 Eur bez DPH)
2.Škvara 105 000, 00 tony ( v predpokladanej hodnote 5 381 250,00 Eur bez DPH)

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
04.01.2021 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty

Zákazky