Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 13:57

Karta obstarávania #MK/A/2022/13970
Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“

Informácie

ID zákazky
31268
Názov predmetu
Stavba: „Výstavba novej NN prípojky pre CSS Popradská – Bardejovská a CSS Popradská – Moldavská“
Číslo spisu
MK/A/2022/13970
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
21 456,08 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Realizácia stavebných prác v rozsahu stavebného objektu: SO - NN - prípojka NN a SO – OEZ – odberné elektrické zariadenie v rámci vyššie uvedenej stavby. Jedná sa o výstavbu novej NN elektrickej prípojky z verejného distribučného rozvodu, pre cestnú svetelnú signalizáciu, v rozsahu: od napájacej skrine RIS5 po radič R-CSS1 a výmenu prepojovacieho kábla medzi radičmi R-CSS1 a R-CSS2 a to v trase pôvodného poškodeného kábla.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Dokumenty