Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:47

Karta obstarávania #MAGS OVO 60321/2022
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava

Informácie

ID zákazky
31395
Názov predmetu
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 60321/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 243-699621
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 452 325,33 EUR
Hlavný CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
Doplňujúci CPV
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
71314100-3 - Služby súvisiace s elektrinou
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
71700000-5 - Monitorovacie a kontrolné skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ rozhodol predmet zákazky nerozdeliť na časti z dôvodu, že predmet zákazky tvorí komplexný a funkčný celok, jedná sa o nepretržitú 24 hodinovú prevádzku v strategických objektoch. Verejný obstarávateľ zvážil následky rozdelenia zákazky na časti a dospel k záveru, že rozdelením zákazky na časti – vysúťažením viacerých rôznych dodávateľov by vznikla potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov časti zákazky, ktorá by vzhľadom na rozsah a komplexnosť údržby a prevádzky kolektorov značne ohrozila riadne a plynulé plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky. Rozdelením by sa zákazka mohla stať nadmerne technicky náročnou a drahou, a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by predstavovala časové ohrozenie riadneho plnenia zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Stašjaková
katarina.stasjakova@bratislava.sk
+421 59356295

Dokumenty