Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 16:52

Karta obstarávania #41743/2022
Ihrisko Átriova, Trnava - PD

Informácie

ID zákazky
31765
Názov predmetu
Ihrisko Átriova, Trnava - PD
Číslo spisu
41743/2022
Číslo z vestníka VO
41499-wns
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 000,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Predmetom zákazky bude rekonštrukcia a prebudovanie existujúcej spevnenej asfaltovej plochy na verejnom priestore IBV Átriová na malé oplotené viacúčelové herné centrum (viacúčelové športové ihrisko) s mäkkým povrchom a ponukou viacerých športových aktivít, najmä loptových hier a malú spoločenskú zónu na aktívne trávenie voľného času všetkých vekových kategórií rezidentov dotknutej rodinnej zástavby.
Súčasťou predmetu zákazky bude aj:
- Jednoduchý grafický koncept, ktorý bude slúžiť ako podklad na odsúhlasenie objednávateľom ešte pred spracovaním projektu,
- Geodetické zameranie územia (GZ) s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu,
- Realizačná projektová dokumentácia (RP) sa bude prikladať ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia a následné sa použije pri realizácii stavby,
- Vizualizácia v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora – z nadhľadu,
- Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z.,
- Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
- Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác.
Podrobnejšie je uvedené v podkladoch zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767

Dokumenty