Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 03:50

Karta obstarávania #037/2022/VO-§117
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov, ich preprava a likvidácia odpadu

Informácie

ID zákazky
32359
Názov predmetu
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov, ich preprava a likvidácia odpadu
Číslo spisu
037/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
42677 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom veľkokapacitných kontajnerov, ich preprava a likvidácia odpadu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o prenájme kontajnerov, preprave a likvidácii odpadu na dobu 24 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,00 EUR bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10506

Dokumenty