Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.12.2023 00:10

Karta obstarávania #31230/2022
Združená dodávka elektrickej energie

Informácie

ID zákazky
33609
Názov predmetu
Združená dodávka elektrickej energie
Číslo spisu
31230/2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 210-600879
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 650 000,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ponuky. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné, neefektívne a po ekonomickej stránke nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by mohlo ohroziť zabezpečenie riadnej dodávky predmetu zákazky a získanie výhodnejšej ceny.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi v zmluvnom období združenú dodávku elektriny v dohodnutom množstve, kvalite, čase a ostatných dohodnutých podmienok vrátane: a) prevzatie zodpovednosti za odchýlku za OM odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky; b) zabezpečenie prenosu elektriny, distribúcie elektriny, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej len „distribučné služby“); a to do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa, definovaných v osobitnej prílohe „Špecifikácia odberných miest.‟

Požaduje sa dodávka elektriny od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. príslušného kalendárneho roka, počas trvania platnosti Rámcovej dohody, uzavretej na 36 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.11.2022 09:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levoča
Adresa
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 000000000

Dokumenty