Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 08:48

Karta DNS #MAR 21/2022
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Informácie

ID zákazky
33836
Názov predmetu
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu
Číslo spisu
MAR 21/2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
170 000,00 EUR
Hlavný CPV
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
71324000-5 - Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek malého rozsahu, pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi. Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o drobné stavebné práce napríklad oprava schodísk, oplotenia, murovaných a betónových prvkov jednotlivých objektov v správe verejného obstarávateľa.

DNS sa zriaďuje na obdobie 18 mesiacov

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
31.01.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty