Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:39

Karta obstarávania #5368/2022
Združená dodávka elektrickej energie a plynu 2023

Informácie

ID zákazky
33955
Názov predmetu
Združená dodávka elektrickej energie a plynu 2023
Číslo spisu
5368/2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa na prvý polrok 2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie elektriny.
Podrobný opis predmetu zákazky je k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2022 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.12.2022 13:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Eva Sabová
eva.sabova@uniba.sk
+421 290109209
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Združená dodávka elektrickej energie

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Združená dodávka plynu

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody