Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:43

Karta obstarávania #SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Chirurgický šijací materiál

Informácie

ID zákazky
34
Názov predmetu
Chirurgický šijací materiál
Číslo spisu
SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Číslo z vestníka VO
16457 - MST
Číslo z vestníka EU
2016/S 235-428156
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
577 162,000 EUR
Hlavný CPV
33141120-7 - Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka chirurgického šijacieho materiálu.
Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych
vlastností jednotlivých položiek sú vzhľadom na značný textový rozsah uvedené v súťažných podkladov. V Rámci jednej
časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, v
stĺpci "K" Balenie (počet MJ /box) uvedený konkrétny požadovaný počet merných jednotiek v boxe.
Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Pri osobnom doručení je potrebné doručiť ponuku do sídla verejného obstarávateľa: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica podateľňa, 2. Poschodie budovy riaditeľstva , v čase pondelok až piatok od 7:00 do 14:30. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk t.j. dňa 23.01.2017 je lehota na doručenie ponuky od 7: 00 do 10:00 hodiny.
Ak sa ponuka doručuje osobne, doručiteľovi bude vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo všetkých členov skupiny dodávateľov
- adresa doručenia
- označenie „súťaž - neotvárať“
- označenie „heslo: Chirurgický šijací materiál“

Termíny

Ponuka
23.01.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Soláriková
vo@suscch.eu
+421 484333137

Dokumenty

Chirurgický šijací materiál: Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
146 397,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
284 065,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
139 175,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 525,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
-