Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.09.2023 07:43

Karta obstarávania #16/2022/VO-PPA
Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky

Informácie

ID zákazky
34154
Názov predmetu
Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Číslo spisu
16/2022/VO-PPA
Číslo z vestníka EU
2022/S218-628124
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
242 827,20 EUR
Hlavný CPV
30199770-8 - Stravné poukážky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarania z pohľadu zákonnej možnosti delenia predmetu zákazky na viaceré verejné obstarávania. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatok potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu. Verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením zákazky, hospodárnosťou zákazky, komplikovanou koordináciou plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosťou čiastkových plnení a iné.
Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na viaceré verejné obstarávania, keďže sa jedna o dodanie uceleného celku – elektronických stravovacích kariet a elektronických stravných lístkov.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby sprostredkovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.12.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty