Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 08:57

Karta obstarávania #1929/2019
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019

Informácie

ID zákazky
3461
Názov predmetu
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019
Číslo spisu
1929/2019
Číslo z vestníka VO
8702 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
211 200,33 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia mestskej knižnice v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou.

Miesto realizácie projektu : Budova mestskej knižnice, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, p. č. 698/1,698/13

Predmetom návrhu stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je : rekonštrukcia obvodového plášťa budovy- výmena metalickej fasády, zateplenie stien a strechy minerálnou vlnou, výmena hliníkových okien a dverí , vybudovanie nového schodiska a rampy pre imobilných.
Predmetným riešením sa nezasahuje do existujúceho dispozičného riešenia objektu mestskej knižnice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.05.2019 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty