Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:45

Karta obstarávania #OA-2022
OnkoAsist – manažment cesty pacienta

Informácie

ID zákazky
35645
Názov predmetu
OnkoAsist – manažment cesty pacienta
Číslo spisu
OA-2022
Číslo z vestníka VO
375 - MSS/2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 003-006807
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 934 810,00 EUR
Hlavný CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
72212180-4 - Služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo
48100000-9 - Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
48180000-3 - Softvérový balík pre zdravotníctvo
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48614000-5 - Systémy zberu údajov
48810000-9 - Informačné systémy
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky v rámci projektu „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“ je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu cesty pacienta onkologického pacienta od príznakov k suspekcii, od suspekcie k diagnóze a následne k začatiu a priebehu liečby od suspekcie (vrátane skríningu u zdravých ľudí).
Manažment cesty pacienta bude prebiehať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softwarom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, aj pri rozhodovaní o optimálnej liečbe a počas liečby systém využíva diagnostické terapeutické štandardy.
Riešenie podporí manažment a administráciu celého cyklu choroby. Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po ukončenie procesu zahájenie liečby. Na úrovni SR umožní zaktualizovať a udržiavať kvalitu zdravotníckych údajov pre účel kontroly onkologických ochorení. Zároveň toto medicínske a technické riešenie umožní zlepšiť prevenciu, diagnostiku a  zrýchliť začiatok liečby onkologických pacientov a sledovať samotnú liečbu s cieľom monitoringu požadovaných KPI.
Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného systému ezdravie s cieľom čo najširšieho využitia existujúcich služieb, ich rozšírenia a úpravy tak, aby boli prijateľnejšie pre používateľov a tiež  využitia súčasne zbieraných údajov, s doplnením štruktúrovaných údajov pre onkológiu v lekárskych správach. Výhodou je využitie existujúcich autentifikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry ezdravia, pričom riešením sa rozšíria možnosti bezpečnej autentifikácie pre potrebné skupiny užívateľov.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb - podpora prevádzky, údržba a rozvoj dodaného riešenia - softvérového diela.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.04.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika

Dokumenty